неделя, 27 юни 2010 г.

Иван Иванов Маринов

Доктор по физическа култура

Роден е на 26.VII.1933 година в град Видин. През 1956-1969 година е завеждащ отдел “Учебно- спортен” в бившите ОКФС, ОС на БСФС и ДФС”Бенковски” гр.Видин. През 1969 - 1994 година е преподавател по физическо възпитание в СОУ”Св.св.Кирил и
Методий”гр.Видин. Носител е на Първи клас квалификация, на орден “Кирил и Методий” – II степен и на званието “Главен учител”. Завършва аспирантура с докторска степен. Има над 100 публикации във връзка с изследване на физическото развитие, физическата дееспособност и двигателната дейност; експериментиране и внедряване в учебния процес по физическо възпитание на ефективни методики за развиване на физическите качества на учениците (от средна и горна училищна възраст); извeждане на опит при строителството на открита лека спортна база с елементи на извънстандартно оборудване.
Многократно е награждаван с медали,грамоти и други отличия от бившите ОС на БСФС - Видин, ЦС на БСФС и МНП.
Автор е на книгите:

● “Oткрита лeкa спортна база в училище”(1983); ●“Откритата физкултурна база в детската градина” (1989)); ● ”Физическо развитие, физическа дееспособност и двигателна дейност на 10 – 14 - годишни ученици от 70-те до 90-те години на XX век ” (2003); ● “Средства и методи за подобряване двигателните качества на учениците” (2003); ● „Физическо развитие, физическа дееспособност и двигателна дейност на деца и ученици от 4 до 16 годишна възраст през последните тридесет години на XX век” (2005); ● „Възникване и развитие на баскетбола във Видин (2007); ●„Физическото възпитание и спорта в българското училище от 70-те до 90-те години на XX век„ (2008); ● „Възникване и развитие на футбола във Видин”- книга първа (1923 – 1960), 2009;● „Възникване и развитие на футбола във Видин” - книга втора (1960 – 2008),2010; ● „Възникване и развитие на футбола във Видин„ - книга трета - футболисти от видинската школа с принос за националния спорт и за елитните клубни отбори у нас и чужбина (2010)
Защитил е дисертация на тема: „Система за интензификация на физическото възпитание в средното училище„ и е доктор по физическа култура
През периода 1969 -2010 година научно - изследователската дейност и публикациите на Иван Маринов са насочени в следните няколко направления:
ПЪРВО - Споделяне на опит в изграждане на открита база за физическо възпитание и спорт в училище с елементи на извънстандартно оборудване;

ВТОРО – изследване на физическото развитие и физическата дееспособност на учениците в условията на откритата спортна база в училище;

ТРЕТО – Изследване на двигателната дейност на учениците от начална, прогимназиална и гимназиална училищта възраст

ЧЕТВЪРТО – Изследване ефективността на различни средства и методи за подобряване функционалните възможности и на двигателните качества на учениците от 10 до 16 – годишна възраст;

ПЕТО – Обобщен педагогически опит с междупредметна връзка между физическото възпитание и други общообразователни предмети;

ШЕСТО – Обобщен педагогически опит при внедряване на новото учебно съдържание по физическо възпитание и други общообразователни предмети в началния и прогимназиалния етап на средното общообразпвателно училище (1981 – 1988)

СЕДМО - Проучвания върху възникването,популяризирането и развитието на баскетбола и футбола в гр. Видин. В тази насока е автор на книгите: „Възникване и развитие на баскетбола във Видин” (2007) в обем на 362 страници и на тритомника – „Възникване и развитие на футбола във Видин” в обем на 1526 страници” (2009 и 2010)

УЧАСТИЕ С РАЗРАБОТКИ В НАУЧНИ КОНФЕРЕНЦИИ И СЕМИНАРИ

1.Възможности за прилагане на кръговата тренировка в урока по физическо възпитание. VIII-ми Национални педагогически четения, Варна, 1973 г.

2.Опит за подобряване на специалните физически качества на учениците чрез учебното съдържание по физическо възпитание.IX-ти Национални педагогически четения, Варна,1977

3.Развиване и подобряване на общата и специална издръжливост на учениците чрез прилагане на индивидуално – диференциран подход в обучението по физическо възпитание. X-ти Национални педагогически четения, Варна, 1981 г.

4.Опит за развиване и подобряване силата на учениците в урока по физическо възпитание. XI-ти Национални педагогически четения, Варна, 1985 г.

5.Възможности за подобряване на бързината и силата на учениците чрез прилагане на индивидуално-диференциран подход в обучението по физическо възпитание (колективна разработка с мс Рилко Флоров). XII-ти Национални педагогически четения. София, 1989 г

6. Споделяне на положителен опит за строителството на откритата спортно-материална база в VI-то основно училище (училището е национален първенец в това строителство за периода 1971-1974 г. и е определено като еталон за страната). Национално съвещание, Видин,1974 г.

7.Окръжна научно-практическа конференция под ръководството на ЦИУУРК – София, с участието на учители от Северозападна България. Изнасяне на практически уроци във връзка с подобряване на физическите качества на учениците.Видин,1977 г.

8.Научен доклад за изследване на двигателната дейност и двигателната активност на учениците в условията на богата открита спортно-материална база. Национален семинар “Учителско творчество”, Варна, 1982 г.

►Публикацията “Общата и специална издръжливост у учениците”, Изд. “Тр.Мисъл”, 1982, кн. 10 е отличена и наградена в конкурс на ЦС на БСФС, 1984 г.

Книги и някои публикации на Иван Иванов Маринов
през периода 1969 - 2010 година

1.Прилагане на различни варианти на кръгови занимания в урока по физическо възпитание, сп.”Въпроси на физическата фултура” (ВФК), 1973, кн. 11
2.Лонгитудинално изследване на физическото развитие на учениците от 11 до 14 - годишна възраст в условията на полимерна лека спортно-материална база,сп.ВФК,1980, кн. 10.
3.Метод за специална подготовка при тласкането на гюлле, сп. ВФК, 1977, кн. 9 (в съавт. с проф. М.Бъчваров)
4.Метод за ефективното обучение на подаването,сп.ТМ, 1979, кн. 7. (в съавт. с проф. М.Бъчваров)
5. Специализирано разнообразие в скока на височина и тласкането на гюлле – ефективен път за по-добри резултати, сп.ВФК, 1979, кн. 4 (в съавт. с проф. М.Бъчваров)
6.Опит за развиване на двигателното качество сила при учениците от IV до VIII клас. Сборник материали на МП от XI-те национални педагогически четения. С. 1985.
7.Изследване ефективността на беговите упражнения и народните хора като разнообразен подход при изпълнение на утринната ведрина, сп.ВФК,1979,кн 11 (в съавт с В.Кръстева и Р.Дочкова).
8.Опит за изследване физическата дееспособност на учениците от 11 до 12 - годишна възраст по оценъчните таблици на МП за ЕСПУ,сп.ВФК, 1981,кн.3.
9.Изследване ефективността на удължено 45-минутно междучасие за оптимизиране на двигателната дейност на учениците, сп.ВФК, 1981, кн.8.
10.Повишаване на функционалните възможности на учениците по физическо възпитание, сп.”Народна просвета”, 1981, кн. 8.
11.Вниманието на учениците в часовете по български език и литература след физическо натоварване, сп. “Нар. Просвета”,1988, кн.2 (в съавт. със Сибила Гочева).
12.Изследване ефективността на различните по височина рингове за усвояване на стрелбата с една ръка от място и в движение, сп. ТМ, 1984, кн. 12. (в съавт. с Н.Богданов)
13.Развиване на общата и специална издръжливост на учениците от VI до VIII клас чрез прилагане на индивидуално-диференциран подход в обучението по физическо възпитание. Сборник материали на МП от X - те национални педагогически четения. С. 1981
14.Общата и специалната издръжливост на учениците, сп.“Треньорска мисъл” (ТМ), 1982, кн. 10.
15.Физическата култура и спорта в свободното време на учащите се в условията на полимерна лека спортна база. “Спорт и личност,”изд. на ЦС на БСФС1980, кн 9.
16.Разгръщане на съревнование по масовата физкултурна и спортна дейност.” Спорт и личност,” изд.на ЦС на БСФС 1981, кн. 3.
17.Възпитаване на способности за групова и индивидуална работа по физическо възпитание на учениците от 11 до 14 - годишна възраст. Изд.на ЦС на БСФС, 1981,кн.8.
18.Изграждане на открит гимнастически сектор за масово спортуване в училищата, сп.ВФК, 1981, кн. 12.
19.Оценка на скоростно-силовата издръжливост, сп. Трньорска Мисъл, 1988, кн. 2.
20.Изследване физическа дееспособност и двигателната дейност на учениците в условията на откритата спортна база. Научно-практическа разработка изнесена на национален семинар “Учителско творчество”, Варна, 1983. Ръкопис.
21.Целево планиране, изграждане и съхраняване на спортните съоръжения по лека атлетика в специално обособен сектор на дворна площ на ЕСПУ, сп.ВФК, 1982,кн.3.
22.Дейността на клуб ”Млад спортист” за разгръщане на масова спортна дейност. “Спорт и личност”, изд.на ЦС на БСФС, 1982, кн. 4.
23.Лонгитудинално изследване на физическата дееспособност на учениците от 11 до 14 - годишна възраст в условията на лека спортна база, сп.ВФК, 1982, кн. 8.
24.Опит за извънстандартно оборудване на сектор за спортни игри с оглед възрастовите особености на учениците от ЕСПУ,сп.ВФК, 1983,кн. 1.
25.Нов по - рационален начин за изработване на тенис маси от метал за масово обучение,сп. ВФК, 1983, кн. 3
26.Откритата лека спортна база в училище. Изд.”Народна просвета”. С.,1983.
27.Изследване на двигателната активност на ученици в гр.Видин,сп.ВФК , 1983,кн.8.(в съавт. с Тр.Пантев)
28.Физическо развитие на учениците от първи клас и настъпващите изменения в ЕСПУ, сп. “Трен мисъл”,1983, кн. 11 (в съавт.с Ев.Генов,М.Кьосев и Н.Панайотов).
29.Влияние на целодневния режим на обучение върху физическата дееспособност на учениците от първи клас на ЕСПУ, сп.ВФК, 1983,кн. 12 (в съавт.с Ев.Генов,М.Кьосев и Н.Панайотов).
30.Опит за изследване на двигателната дейност и физическата дееспособност на учениците от ЕСПУ, сп. ВФК, 1987, кн. 2.
31.Опит за снижаване възрастта на учениците от средното училище при усвояване на българските народни хора, сп. ВФК, 1990, кн. 6 (в съавт. с В.Кръстева и Г.Лесковски).
32.Физическа дееспособност на учениците от втори клас в условията на целодневния режим на обучение, сп. ВФК, 1984, кн 11 (в съавт.с Ев.Генов,М.Кьосев и Н.Панайотов).
33.Възможности на учениците от четвърта възрастова група”Смелост” за покриване на изискванията за III степен от НФК”Родина”,сп.”Треньорска мисъл”(ТМ) 1984, кн.3.
34.Система за интензификация на физическото възпитание в средното училище.
Автореферат, 1985.
35.Система за интензификация на физическото възпитание в средното училище. Докт.дисертация. 1985.
36.Изследване на физическата дееспособност на учениците от I до X клас на ЕСПУ по тестовете за “Бронзова значка” на НФК ”Родина”,сп.ВФК, 1984,кн.6. (в съавт.с Ев.Генов,М.Кьосев и В.Кръстева и Г.Лесковски).
37.Опит за създаване на модел за открита физкултурна база в детските градини.Сп.ВФК,1986,кн. 1
38.Физическо развитие на учениците от трети клас при полудневен учебно-възпитателен режим, сп. “Треньорска мисъл”, 1986, кн. 1 (в съавт.с Ев.Генов,М.Кьосев и Н.Панайотов).
39.Въздействие на беговите и на ритмичните упражнения върху издръжливостта у децата от детската градина.Сп.ВФК,1986, кн. 11 (в съавт.).
40.Опит за създаване на система за подготовка и покриване на изискванията за III степен “Бронзова значка” от НФК”Родина” и водене, отчитане и обобщаване на данните за физическа дееспособност.Брошура от Научна сесия на Централната спортно-туристическа станция, част II , 1987 (в съавт)
41.Опит за развиване на бързината и силата на учениците от средна училищна възраст чрез прилагане на индивидуално - диференциран подход в обучението по физическо възпитание (в съавт.с Р.Флоров). Научно - практическа разработка изнесена на XII-те Национални педагогически четения. С.1989. (ръкопис)
42.Откритата физкултурна база в детската градина. С.1989. Печ. НЦУ за техничeско и научно творчество.
43.Изследване вниманието на учениците от 17 - годишна възраст в часовете по математика след физическо натоварване. В съавт. с Б.Нешев). Ръкопис, 1994.
44.Опит за изследване на някои резултати от обучението по физическа култура при внедряване на новото учебно съдържание на ЕСПУ – IV - VII клас, сп. ВФК, 1989, кн.8.
45.Изследване на някои резултати от обучението по Английски език при внедряване на новото учебно съдържание на ЕСПУ – IV - VII клас, сп.”Чуждо езиково обучение”, (в съавт.със Анни Динчева и М.Георгиева, 1989, кн. 2.
46.Изследване на някои резултати от обучението по География при внедряване на новото учебно съдържание на ЕСПУ – IV - VII клас, сп.”География”, (в съавт.със Вануша Живкова и М.Георгиева, 1989, кн. 5.
47.О некоторыx результатаx усвоения знаний по русскому языку (в съавт.със Силвия Брезоева и М.Георгиева, 1990, кн. 5.
48.Физическо развитие, физическа дееспособност и двигателна дейност на 10-14 годишни учeници от 70-те до 90-те години на XX век, Видин, 2003.
49.Средства и методи за подобряване двигателните качества на учениците, Видин, 2003.
50.Физическо развитие, физическа дееспособност и двигателна дейност на деца и ученици от 4 до 16-годишна възраст в последните тридесет години на XX век. Видин, 2005)
51.Възникване и развитие на баскетбила във Видин. Видин,2007.
52.Физическото възпитание и спорта в бьлгарското училище от седемдесетте до деветдесетте години на XX век. Видин, 2008.
53.Възникване и развитие на футбола във Видин”-книга първа (1923–1960). Видин, 2009
54.Възникване и развитие на футбола във Видин”-книга втора(1960 – 2008).Видин, 2010
55.Възникване и развитие на футбола във Видин„ - книга трета - футболисти от видинската школа с принос за националния спорт и за елитните клубни отбори у нас и чужбина .
Видин, 2010


27.06.2010 г.
гр.Видин

Няма коментари: